"વૈષ્ણવજન તો..." વિવિધ ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદ : ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ભારતીય ભાષા સંસ્કૃતિ સંસ્થાન દ્વારા પ્રસ્તુત