-: ૬૭મો પદવીદાન (67th Convocation Ceremony) સમારંભ ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાવાદ. :-

-: વિનોબાજીનું બાળપણ (Vinobaji's Childhood) :-

  

-: Gramjivan Padyatra :-

  

-: Udhyog :-

>
  

-: Urja Prakalp :-