જીવંત પ્રસારણ
તારીખ:-૦૨-૧૧-૨૦૧૭, સવારે ૧૧:૦૦ કલાકે
વિષય:- શિક્ષણમાં ઉદ્યોગનું મહત્વ
વક્તા:- શ્રી ગોવિંદભાઈ રાવલ, ટ્રસ્ટીશ્રી, ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ