ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૪  
 
 
 
 

પીએચ. ડી., એમ. ફિલ. પ્રવેશ : 2018

Ph.D., M.Phil. Admission : 2018

 
 
 
    પીએચ. ડી. પ્રવેશ (Ph.D. Admission)
 
         Admission information, rules and regulations [Gujarati]
         Admission information, rules and regulations [English]
 
         Admission Form
 
         Download/Print Your Submitted Application
 
     એમ. ફિલ. પ્રવેશ (M.Phil. Admission)
         Admission information, rules and regulations [Gujarati]
         Admission information, rules and regulations [English]
 
         Admission Form
 
         Download/Print Your Submitted Application
         એમ.ફિલ.પીએચ.ડી. વિદ્યાર્થીસંખ્યાનું અનામત પ્રમાણે વિવરણ
 
     Online Application Form Fee Payment - SBI Collect
 
         Click to pay form fee -
 
 
નોંધ (Note):-
==> દરરોજ બપોરે ૨:૩૦ થી ૩:૦૦ દરમ્યાન જાળવણી માટે વેબ સાઇટ બંધ રહેશે. (Every day, from 2:30pm to 3:00pm the web site not available)
==> અરજદારે Download/Print Your Submitted Application માં Application Id(Number) નાખવાથી Application તથા પ્રવેશપત્ર (Hall Ticket) Screen (PDF formate) ઉપર મળશે. જેની પ્રિંટ લઇને રૂબરૂ આપવા આવવું તથા SBI collect દ્વારા ભરેલ ફોર્મ ફીની (Rs.500/-) રસીદ સાથે જોડવી .